Skip to content

Ha ett exit-mindset även om du inte tänkt sälja

Bakom byggandet av ett framgångsrikt företag ligger ofta passion och ett starkt syfte att skapa något nytt som gör världen lite bättre. Detta engagemang driver innovation och tillväxt samt skapar meningsfullhet både för entreprenörer och medarbetare. Mot bakgrund av detta kan det vara svårt att prata om exit. Den typen av diskussioner ses ofta som motsatsen till nyskapande och utveckling. Dessutom synliggör de ofta stora skillnader i de ekonomiska incitamenten mellan ägare och anställda. Många entreprenörer är rädda för konsekvenserna av detta och duckar hellre frågan. Så hur förenar man ett starkt engagemang och syfte med diskussioner om exit utan att kompromissa med sina värderingar eller företagets vision? Svaret ligger i att inte se dessa två koncept som motpoler utan som naturliga komplement till varandra. 

Varför ett Exit-Mindset?

Att driva sitt företag med ett exit-mindset handlar inte om att driva företaget mot en omedelbar försäljning. Istället handlar det om att bygga ett företag som är så starkt och flexibelt som möjligt i alla tillväxtfaser. Man är förberedd för att kunna agera i en snabbt föränderlig omvärld. Ett exit-mindset innebär ett sätt att se företaget från ett utifrån-och-in perspektiv. Det leder till att ständigt identifiera områden för förbättring och utveckling. Det leder också till att man lättare kan skilja på sina olika roller i företaget. En entreprenör kan många gånger vara såväl ägare, styrelseledamot, Vd och ha flera operatuva uppgifter vilket kan skapa förvirring och otydlighet. 

Ett exit mindset innebär att man fokuserar på vad som skapar värde i företaget. Man ser objektivt och transparent på företaget på samma sätt som en extern engagerad och långsiktig ägare skulle se på företaget. Att skapa värde handlar inte bara om ekonomiskt värde utan inkluderar också syftet och långsiktiga mål (BHAG). Genom att implementera system och systematisera processer skapas möjligheter för företaget att operera självständigt. Beroendet av enskilda personer (inklusive grundaren) minskar. Resultatet? Ett mer snabbrörligt och skalbart företag. Ett exit-mindset säkerställer att ledningen arbetar företaget och inte i företaget vilket frigör tid för strategisk och långsiktig utveckling istället för kortsiktig problemlösning.

De Psykologiska Barriärerna

Trots de uppenbara fördelarna undviker många entreprenörer att tänka eller ännu mindre prata om exit. En djupt rotad psykologisk barriär är känslan av att förbereda sig för en exit är lika med att ge upp eller misslyckas med att ha långsiktigt engagemang i sitt skapelse. Många ser sitt företag som sitt barn och idén om att "sälja" kan kännas som ett svek.

En annan barriär är rädslan för det okända. För entreprenörer som har lagt sin själ i att bygga upp sitt företag, kan tanken på vad de ska göra efter en exit vara skrämmande. Detta kan leda till att de skjuter upp eller helt ignorerar behovet av att förbereda företaget för en framtida försäljning.

Att Övervinna Barriärerna

För att övervinna dessa psykologiska barriärer är det viktigt att se exit-strategin som en del av din företagsvision, inte som ett slut. Att förbereda ditt företag för en potentiell exit är ett sätt att bygga värde och säkerställa dess långsiktiga framgång, oavsett om du väljer att sälja eller inte.

För att sammanfatta fördelarna med ett Exit-mindset

  • Bättre beslut: Ett fokus på företagets långsiktiga värde leder till bättre diskussioner och mer hållbara beslut som främjar den utveckling som är bäst för företaget.
  • Högre Värdering: Företag som är väl förberedda för en exit tenderar att uppnå väsentligt högre värderingar vid försäljning eller sammanslagningar. Om man har en offensiv tillväxtstrategi så skapar ett högre företagsvärde också bättre förutsättningar att förvärva andra företag och därigenom utveckla företaget.
  • Personlig Frihet: Att utveckla ett företag som på sikt kan fungera utan din dagliga operativa inblandning ger dig flexibiliteten att lägga tiden på de projekt eller idéer som är mest givande för din personliga och professionella utveckling.
  • Legacy (beständigt värde): Genom att bygga ett företag med hjälp av ett exit-mindset säkerställer du att visionen och syftet har en stadig grund att stå på och kan leva vidare långt efter din tid som ledare för företaget.

Att integrera ett exit mindset i ledningens strategiska arbete med företaget är inte en indikation på att ni planerar att sluta. Tvärtom, det är ett tecken på att ni är engagerade i företagets långsiktiga framgång och stabilitet. En proaktiv inställning som är kärnan i verkligt bra entreprenörskap och ledarskap.