Skip to content

Har ni ett Exit mindset i företaget? (snabbtest)

För att testa om ni har ett fokus på vad som bygger värde i företaget har vi tagit fram ett kortfattat test med åtta frågor.

Frågorna reflekterar några av de viktigaste faktorerna som externa köpare eller investerare använder för att bedöma ett företagets värde utöver de finansiella underlagen. Resultatet av testet kan ligga till grund för en intern diskussion om strategiska initiativ och aktiviteter i företaget. Titta särskilt på frågor där ni alla sätter en låg siffra samt frågor där svaren skiljer sig mycket åt. 

Låt alla i gruppen individuellt bedöma följande åtta påståenden på en skala från 1 (håller inte alls med) till 10 (håller fullständigt med). Summera alla poäng. En poängsumma mellan 60 och 80 reflekterar ett högt Exit-mindset där företaget är väl positionerat ur ett värderings perspektiv. Vi betonar dock att detta är ett snabbtest för att sätta igång en första diskussion i företaget. För ett bättre underlag kring företagets värde och vilka åtgärder som behöver vidtas för att höja värdet samt hur man tillämpar ett exit-mindset behövs ett mer omfattande arbete.

1. Företaget är oberoende av entreprenören / entreprenörerna för den fortsatta tillväxten
(Belyser hur involverad entreprenörerna / grundarna / ägarna är i den operativa driften)

2. Företaget har en tydlig och kontinuerligt uppdaterad strategi som lett till en unik och värdefull position
(Belyser hur stark strategin är och om strategin regelbundet diskuteras (minst 1 gång per månad) i ledningen) 

3. Företaget har en diversifierad bas av kunder och är inte beroende av enskilda större kunder
(Belyser hur väl företaget klarar att stå emot förändringar i marknaden och nya konkurrenter)

4. Företaget har återkommande och förutsägbara intäkter.
(Belyser hur tillförlitliga tillväxtprognoserna är)

5. Företagets processer och system är väl dokumenterade.
(Belyser vilket strukturkapital som finns i företaget vad gäller centrala processer och system)

6. Företaget har tydligt definierade KPIer och målstyrning på företags- och teamnivå.
(Belyser hur väl företaget följer de viktigaste nyckeltalen och hur man ser till att fokus läggs på rätt saker)

7. Företagets marginaler har en uppåtgående trend, framförallt bruttomarginalen.
(Belyser hur väl företaget lyckas hålla prisnivåer och kostnader under kontroll samtidigt som man växer)

8. Företaget viktigaste nyckeltal och resultat kommuniceras tydligt i företaget.
(Belyser hur väl ledningen involverar medarbetarna i företagets utveckling)