Skip to content

Skapa en Värdekarta i tre steg

Skapa en Värdekarta i tre steg

Steg 1: Identifiera och rangordna kundbehov

  1. Samla information och insikter: Börja med att samla in information genom kundundersökningar, intervjuer och marknadsanalys för att förstå vilka behov dina kärnkunder har när de intresserar sig för din produkt eller tjänst. Dessa behov kan inkludera pris, kvalitet, användarvänlighet, innovation, kundservice, etc.
  2. Workshop för prioritering: Anordna en workshop med ledningsgruppen eller styrelsen för att diskutera och rangordna dessa behov baserat på deras betydelse för kunderna. Använd tekniker som parvis jämförelse för att få en gemensam uppfattning om vilka behov som är mest värdefulla.

Steg 2: Utvärdera företagets och konkurrenternas prestation

  1. Skapa en tvådimensionell matris: Rita upp en matris på en stor tavla eller ett digitalt verktyg där du placerar de rangordnade behoven på en axel (vanligtvis x-axeln).
  2. Bedömning av prestation: På den andra axeln (y-axeln), bedöm hur väl ditt företag och dina närmaste konkurrenter presterar i förhållande till dessa behov. Använd helst data från kundfeedback, marknadsundersökningar och interna mätningar. Detta kan göras genom att tilldela värden från låg till hög eller genom att använda en skala från 1 till 5.
  3. Analysera och jämför: Diskutera resultaten i ledningsgruppen för att identifiera var ditt företag redan är starkt positionerat och var det finns utrymme för förbättring jämfört med konkurrenterna. Denna analys hjälper till att visualisera var ditt företag levererar värde och var du behöver fokusera för att förbättra eller differentiera dig.

Steg 3: Definiera strategiska åtgärder

  1. Strategiska luckor: Använd insikterna från matrisen för att identifiera strategiska luckor där ditt företag kan utveckla eller förstärka sina erbjudanden. Detta kan innebära att investera i bättre teknologi, förbättra kundservice, eller utveckla nya funktioner som adresserar ett högt värderat behov där konkurrenterna underpresterar.
  2. Aktionsplan: Utforma en detaljerad aktionsplan för att adressera dessa områden. Planen bör inkludera specifika mål, tidsramar, ansvarsområden och resurser som krävs för att genomföra förändringarna.
  3. Kommunikation och genomförande: Se till att hela organisationen är informerad om de strategiska riktlinjerna och förstår hur de bidrar till dessa mål. Implementera planen med regelbunden uppföljning för att säkerställa att åtgärderna ger önskat resultat och justera strategin baserat på feedback och förändrade marknadsförhållanden.

Genom att följa dessa tre steg kan en ledningsgrupp eller styrelse effektivt använda en Värdekarta i processen för att ta fram en stark och differentierad strategi som är anpassad efter marknadens och kundernas behov.

Värdekartan (Attribution map) utvecklades ursprungligen av Frances Frei på Harvard Business School och beskrivs utförligt i boken Uncommon Service.